تعلیم و تربیت و محرومان جامعه افغانستان

در چنین جامعه ای، دیگرانسانها از همه حقوق و آزادى هاى اساسى شان محروم شدند و دست یابی به بسیاری از امکانات موجود در جامعه از آنها سلب گردید. نابرایریهای اجتماعی در افغانستان همواره به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر در حافظه تاریخی ساکنان افغانستان، علی الخصوص گروههایی که از دست یابی به امکانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره محروم بودند؛ قرار داشته است. هر چند در بسیاری از زمانها، گروههای محروم بدلیل عدم سواد کافی، از محرومیت خویش کاملاً بی اطلاع بودند و آنچه که بر آنها می رفت را به عنوان یک وضعیت نرمال پذیرفته بودند....
اما به مرور زمان و گسترش سطح آگاهی، تداوم این نابرابریها، کم کم با واکنش از سوی گروههای رنج کشیده و محروم مواجه می گردید که نتیجه آن هم چیزی جز سرکوبی و دستگیری و قتل افراد ذی نفوذ و تاثیر گذار در این اعتراضات، توسط جناح حاکم نبود. باخروج روسها از کشور، فصلی جدید در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور فراهم گردید و برای اولین بار مشارکت عمومی ساکنان افغانستان در مسایل سیاسی مطرح شد که متاسفانه دست یابی به این اصل مهم با شکست مواجه شده و جنگهای خانمانسوز داخلی کشور را فرا گرفت.
اما آنچه در این میان قابل توجه است؛ باز شدن فضای جدید برای گروههای محروم بود که آنان عملاً به این نتیجه رسیدند که حقوق ایشان در گذشته ها پایمال گشته و ایشان از این موضوع اطلاعی نداشته اند...لذا تلاش نمودند که این بی اطلاعی را از طریق توجه به مسئله تعلیم و تربیت رفع نمایند.
در روزهای گذشته شاهد فراغت تحصیلی فرزند ژنرال دوستم رهبر ترک تباران افغانستان از کشور ترکیه بودیم... بر اساس دیوار نوشت یکی از دوستان، میراث ژنرال، برای قومیتش؛ ایجاد زمینه تحصیلات عالی برای 8600 نفر بوده است، که این موضوع بسیار قابل توجه است.
به واقع می توان، ژنرال دوستم را رهبری دانست که در کنار قدرت نظامی به اصل تعلیم و تربیت به عنوان یک اهرم قدرت اعتقاد صد در صدی دارد.موضوعی که شاید در اندیشه و تفکرات! دیگر رهبران قومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است....

/ 0 نظر / 30 بازدید