افغانستان و مدرنیته 1

بعضاً حکومتهای وقت نیز تلاش کردند تا این گونه حرکتهای به اصطلاح اصلاحی، برای نوین سازی افغانستان را با سر و صدای زیاد در سطح جامعه مطرح کنند....
نوین سازی که حتی نتوانست بیشتر از تغییر درسطح پوشش قشر ناچیزی ازجامعه، فراتر رود...
بادکنک مدرنیته در افغانستان به شدت بزرگ شد و به یکباره منفجر شد و آن چه باقی ماند، هیچ بود؛ چرا که از ابتدا مدرنیته در افغانستان، براساس قالبهای اساسی آن در افغانستان هیچگاهی شکل نگرفت؛ در نتیجه نتوانست بر حیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان تاثیر گذارد....
آنچه که ازمدرن سازی و پیشرفت و ... در دهه 60 و 70 گفته می شود و باقی است؛ به خوبی در این تصاویر مشهود است....
زنان افغانی که به شکل و شمایل غربی در تصویر حضور دارند ، مردانی که، اکثرا پالتو به تن دارند که گمان می رود؛ این پالتوها نیز بخشی از بخششهای به اصطلاح سخاوتمندانه کشورهای پیشرفته آن زمان باشد و ساخت ساختمانهایی که با گسترش نهادهای اداری، دولت به وجود آنان نیازمند بود.....
به هر روی دستگاههای تبلیغاتی به خوبی توانستند، عملکرد دولتهای گذشته را در نوین سازی بزرگ جلوه دهند و امروز بعضی از افراد آرزوی بازگشت به دورانی را دارند که در آن اگر چه سیستم برده داری موجود نبود، اما سیستم نابرابر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که حاکی از کهنگی آن بود؛ به حیات خود ادامه می داد و مسلما مناسبات کهنه ای را نیز دنبال می کرد....

توضیح عکسها: عکسها مربوط به دهه شصت میلادی می باشند.

/ 0 نظر / 81 بازدید