علل ورود آمریکا به جنگ جهانی اول

    بین 1094و1914،چهار بار اروپا شاهد بروز تهدید جنگی عمومی بوده است:در سالهای 1906-1905،به مناسبت ابتکارهای آلمان به منظور ممانعت از گسترش نفوذ فرانسه در مراکش،در فوریه-مارس 1909به دنبال الحاق بوسنی-هرزگووین از سوی امپراتوری اتریش-هنگری،در اوت1911،هنگام بحران تازه مراکش ناشی از سیاست آلمان،در سالهای1913-1912در جریان جنگهای دو گانه بالکان که باعث تضاد شدید روسیه و اتریش-هنگری شده بود و جز در سال1907و1910صلح پیوسته متزلزل بوده است.

    جو عمومی به همه لحاظ برای شروع درگیری مناسب بود.در نخستین ماههای سال 1914تنش در روابط بین المللی کمتر از سال گذشته بود؛در 12ژوئن سفیر فرانسه در برلین می نوشت«من به هیچ چیز فکر نمی کنم که در این زمان ،در جو،چیزی وجود داشته باشد که برای ما تهدید کننده باشد؛واقعیت ،حتی عکس این را نشان می دهد.( جنگ جهانی اول،پیر رنووون،ترجمه دکتر عباس آگاهی،انتشارات آستان قدس رضوی،چاپ اول،1369،ص 1تا5)          

    باری 15 روز بعد در سارایوو؛قتل آرشیدوک فرانسوافردیناندوارث تاج وتخت امپراطوری اتریش-هنگری به دست شخصی از اهالی بوسنی-یعنی فردی از اتباع اتریش؛لیکن اهل صربستان بر مبنای احساس ملی ،آغازگر بحرانی بین المللی شد که جنگ بزرگی به راه انداخت.حکومت اتریش همدستی غیر مستقیم در سوء قصد را به گردن حکومت صربستان می انداخت،زیرا سلاح قاتل از زراد خانه های بلگراد آمده بود؛بعد از 3هفته تأمل اتریش اولتیماتومی به صربستان داد ودر ان خواهان شرکت دادن مأموران پلیس اتریش در بازجوئی  عامل سوء قصد گردید که به منظور یافتن همدستان وی در بلگراد آغاز شده بود ،حکومت صربستان این خواسته را رد کرد و به دنبال آن اتریش در 28 ژوئیه به صربستان اعلام جنگ داد.جنگ اتریش و صربستان موجب بروز جنگ میان اتریش و روسیه شد ؛حکومت تزار از 24 ژوئیه اعلام کرده بود که اجازه نخواهد داد صربستان از پای در آید.

    با خبر بمباران بلگراد ،روسیه فرمان بسیج داد که تنها اتریش-هنگری را هدف قرار میداد(29ژوئیه)؛اما چون آلمان ،هم پیمان اتریش ،از سی سال پیش اعلام کرده بودکه ادامه تدابیر نظامی روسیه را تحمل نخواهد کرد ، فردای آنروز روسیه دستور بسیج عمومی راصادر کرد.(30ژوئیه)

    به این ترتیب منازعه اتریش و روسیه مبدل به منازعهای اروپائی گردید؛ آلمان حالت جنگی اعلام کرد ودر31 ژوئیه اولتیماتومی برای روسیه فرستاد ودر آن خواهان عقب نشینی در مورد اقدامهای بسیج عمومی شد،در همین احوال آلمان از فرانسه که از 22 سال پیش هم پیمان روسیه بود خواست تا در جنگ آلمان و روسیه بی طرفی اتخاذ کند .فرانسه از پذیرش این درخواست امتناع ورزیدوهمزمان با المان تصمیم به بسیج عمومی گرفت.

    اول اوت ،شب هنگام،آلمان به روسیه اعلام جنگ داد .در دوم اوت به رغم اساسنامه بین المللی بی طرفی که از بلژیک حمایت میکرد،آلمان با تهدید از این کشور خواست که به ارتش آلمان اجازه عبور دهد،با پایمال شدن بی طرفی بلژیک،بریتانیا تصمیم گرفت در کنار فرانسه و روسیه وارد جنگ شود ،در حالی که ایتالیا ،اعلان بی طرفی کرد .

اتریش برآن شد تا از فرصت قتل ولیعهد؛برای در هم شکستن نهضت ملی صربستان از طریق زور استفاده کند ولی روسیه این اجازه را به اتریش نداد زیرا به این ترتیب اتریش در تمامی عرصه شبه جزیره بالکان به موقعیت برتر دست می یافت،در حالی که بالکان از حدود یک قرن پیشتر صحنه مبارزه نفوذ میان این دو امپراطوری بود.آلمان و فرانسه حفظ پیمانها یشان را ضروری دانستندو بریتانیا نیز آگاه بود که منافع اساسی اش حکم می کند تا راه را بر سیادت آلمان در قاره اروپا سد کند.

    پس از بیسمارک (1890-1871)سیاست اروپا بتدریج تحت نفوذ فرانسه قرار گرفت.این دولت در کل همان سیاست بیسمارک را دنبال کرد و سعی کرد آلمان را منزوی سازد و در این راه نیز از همان ابزار بیسمارک یعنی تشکیل اتحاد استفاده کرد ؛این روند منجر به شکل گرفتن اتفاق مثلث وبه وجود آمدن نظام اتحادهای متقابل شد که جامعه بین المللی را یک گام دیگر به جنگ جهانی نزدیک کرد؛بحرانهای مراکش،بالکان،اقادیر و غیره هر یک اثری فزآینده در آماده ساختن اروپا برای جنگ داشت.( نگاهی به تاریخ روابط بین الملل(از 1870تا1945)،احمد نقیب زاده،انتشارات دانشگاه تهران،1368،ص 229وص230)

    جنگ جهانی اول گرایشهای سخت خاصی را نیز به حرکت در آورد.آمریکا به تازگی در سال 1871از زیر بار جنگ داخلی بیرون آمده بودوبا وحدت مجدد ایالتها به سرعت راه پیشرفت را طی میکرد؛به طوری که در سال 1894 به یکی از قدرتمند ترین دول صنعتی تبدیل شدو باعث شد تاآمریکائیان نوعی دید در زمینه سیاست خارجی پیدا کردند که در سابق نداشتند . آمریکا برای سه سال نخست از این جنگ(جنگ جهانی اول) بیرون ماند،اما با پیشرفت جنگ بی طرفی و حالت انزوا گرایانه اش ،جای خود را به خصومت علیه آلمان و همدردی فزاینده نسبت به متتفقان داد.پیوندهای زبانی و عرفی با بریتانیا و پیوندهای تجاری قوی ،بی طرفی واقعی را نا ممکن ساخت واین امر به خوبی تأثیر منافع ملی بر رعایت  عملکرد برای حفظ توازن قوا را نشان می دهد؛به هر حال نقش ایالات متحده آمریکا در جنگ اول جهانی تغییر اندکی در سیاست بین المللی بوجود آورد،این دولت با امتناع از پیوستن به جامعه ملل، اداره امور بین المللی را پس از جنگ  بار دیگر به حکومتهای اروپائی سپرد؛ (در آمدی بر روابط بین الملل،ژاک هونتز نیگر،ترجمه عباس آگاهی،انتشارات آستان قدس رضوی،1368،ص145)اما خود این واقعه منادی خروج قدرتهای اروپائی از صحنه سیاست بین الملل به عنوان بازیگران اصلی ومسلط بود.

    به هر حال می توان مداخله آمریکا در جنگ جهانی اول را به اولین حرکت این کشور در دخالت در کشورهای دیگر دانست و این امر زمینه ساز دخالتهای بیشتر این کشور در امور بین المللی و کشورهای دیگر در آینده گردید وما شاهدیم که دولت ایالات متحده در جنگ جهانی دوم نقش تعیین کننده در حوادث وجنگها ایفا کرد.

 

 

 نگاهی گذرا به جغرافیای طبیعی آمریکا

 

    ایالات متحده آمریکا با وسعت 9695536کیلومتر مربع ؛چهارمین کشور وسیع در جهان پس از روسیه،کانادا و چین می باشدوبه لحاظ موقعیت ریاضی این کشور در غرب نصف النهار گرینویچ و شمال استوا واقع شده است ، به عبارت دیگر آمریکا کشوری در نیمکره شمالی وغربی است.

    ایالات متحده آمریکا از سمت شمال با کانادا واز جنوب و جنوب غربی با مکزیک  همسایه است؛این کشور از شرق به اقیانوس اطلس ،از جنوب و جنوب غربی به خلیج مکزیک واز سمت غرب به اقیانوس آرام محدود می گردد.ایالت آلاسکا که به واسطه قرار گرفتن بخشی از کشور کانادا در میان سرزمین اصلی آمریکا و آلاسکا از سرزمین اصلی ایالات متحده آمریکا جدا افتاده است با وسعتی بالغ بر 1524666کیلومتر مربع از شمال به اقیانوس منجمد شمالی ،از جنوب به اقیانوس آرام ،از شرق و جنوب شرقی به کانادا و از غرب به تنگه و دریای برینگ محدود است.( ایالات متحده آمریکا،تنظیم وگرد آوری حسین حمیدی نیا،انتشارات وزارت خارجه،چاپ اول،1381،ص10تاص12)

    به هر حال موقعیت جغرافیائی مناسب و قرار گرفتن دو اقیانوس بزرگ ایالات متحده امریکا را از تهدیدات و خطرهای سیاسی در اروپا وآسیا بر کنار کرده است .پهنه وسیع قلمرو آمریکا به همراه منابع سرشار طبیعی تولید بسیار بالائی را در همه زمینه های کشاورزی و صنعتی موجب شده است .یک سیستم فوق العاده راههای آبی طبیعی مناطق گوناگون این سرزمین را به یکدیگر مرتبط ساخته است ،به طوری که هزینه حمل مسافر وبار بسیار ارزان است واین امر ظرفیت تحرک و جابجائی را بحدی بالا برده که در هیچ جای دنیا نظیر ندارد.

    از سوی دیگر  آمریکا به علت ضعف نظامی همسایگانش از دیدگاه استراتژیک ،حالت جزیرهای یافته است ،زیرا ضعف نظامی مجموعه کشورهای آمریکای مرکزی که در قلمرو ژئو استراتژیک آمریکا قرار دارند؛موجب شده است که این کشورها به اجبار موضع پدافندی خود را نسبت به قاره آمریکا در نظر بگیرند.در نتیجه این تحلیل ژئو پلیتیکی ،ایالات متحده آمریکا تفکرات استراتژیک جزیره نشینی (یک کشور ،یک قاره)رادر خود پرورش داده است.(ژئواستراتژی،عزت الله عزتی،انتشارات سمت،تهران ،1373،ص67)

    آمریکا به منظور حفظ موقعیت جهانی ویک قدرت جهانی بودن و به دلایل جغرافیائی باید به توانائیهای دریائی خود تکیه کند.

    در دوره معینی از تاریخ به دلایل امکانات ژئو استراتژیک ؛آمریکا توانست در مقابل قدرتهای جهانی خود نمائی کندو وضعیت جغرافیائی مناسب به این کشور فرصت داد تا ابتکار عمل رادر رهبری جهان به دست گیرد.

این ویژگیهای جغرافیای استراتژیک  یک قدرت جهانی است که همان قدر که خود را ملزم به حفاظت از مرزهای دریائی محدوده سیاسی خویش می داند، به همان نسبت در مقابل حفاظت مرزهای دریائی دیگر کشورها نیز باید احساس مسئو لیت کنند؛این همان موضوعی است که در مورد انگلستان در طی دوره ای که به قدرت جهانی رسید، صدق می کرد.( همان،ص68)

    امنیت جامعه امریکا با داشتن فاصله زیاد از صحنه های درگیری وجنگ سبب شد تا این کشور کمترین خسارت در جنگهای جهانی اول ودوم پیدا کند ؛اگر چه خود این امر (دوری از صحنه جنگ)سبب محدودیتها و مشکلاتی در امر کمک رسانی و پشتیبانی به نیروهای خودی در میدانهای نبرد  آسیا و اروپا می گردید؛ ولی به هر حال نداشتن همسایه قدرتمند و همچنین فاصله دور از کشورهای اروپائی سبب ازادی عمل این کشور شده است و امکان دخالت مستقیم را برای این کشور فراهم ساخته است.

 

 

 نگاهی به تاریخ تشکیل

دولت ایالات متحده امریکا

پس از کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب در سال 1492میلادی افراد زیادی به دنبال کشف سرزمینهای جدیدو کسب ثروت در این قاره  راه او را دنبال کردند؛از این میان شخصی به نام آمریکو حائز اهمیت بیشتری می باشد،وسپوچیجهانگرد و کاشف ایتالیایی چندین سفر را به قاره جدید س

/ 0 نظر / 556 بازدید